SUOMEN FONIATRIT R.Y - FINLANDS FONIATRER R.F.

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Foniatrit r.y. - Finlands Foniatrer r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa foniatrian alalla toimivien jäsentensä ammatinharjoittamismahdollisuuksia sekä edistää puhe- ja äänihäiriöopin kehitystä ja käytännön sovellutusta valtakunnassa. Tarkoitusperiään yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia ja huolehtimalla jäsentensä ammatinharjoittamiseen liittyvien kysymysten edistämisestä Suomen Lääkäriliiton välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

3. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä foniatrian (puhe- ja äänihäiriöiden) erikoislääkäri tai lääkäri, jonka koulutuksen johtokunta katsoo riittävässä määrin sisältävän foniatriaa. Yhdistyksen jäsenen, joka ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan eronneen yhdistyksestä. Ilmoitus yhdistyksestä eroamisesta tulee jättää kirjallisena johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, tai tulee eroamisesta ilmoittaa yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4. Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistys on oikeutettu kantamaan jäsenmaksua, jonka suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous.

5. Yhdistyksen hallintoelimenä on johtokunta, johon kuuluvat yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä sekä jälkimmäisten kolme henkilökohtaista varajäsentä. Joka vuosi on erovuorossa yksi varsinaisista jäsenistä ja kaikki varajäsenet. Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Ensimmäinen erovuoroinen varsinainen jäsen arvotaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteeri/rahastonhoitajan tai kutsuu ulkopuolelta viimemainitun. Johtokunnan ulkopuolinen sihteeri/rahastonhoitaja voi osallistua keskusteluun, mutta ei ole oikeutettu käyttämään äänivaltaa johtokunnan kokouksessa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme jäsentä sitä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi varsinaista jäsentä tai henkilökohtaista varajäsentä on kokouksessa läsnä. Henkilökohtaisilla varajäsenillä on oikeus osallistua johtokunnan kokoukseen, vaikka varsinaiset jäsenet olisivatkin paikalla.

6. Johtokunnan tehtävä on
1) hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
2) päättää jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen,
3) suorittaa tarpeelliset valmistelutoimenpiteet kokouksia varten,
4) kiinnittää huomiota kaikkeen, millä on merkitystä Suomen Foniatrit r.y. - Finlands Foniatrer r.f. jäsenten ammatinharjoittamiselle ja pitää yhteyttä Suomen Lääkäriliiton hallitukseen sekä, milloin siihen on aihetta, tehdä havaittujen epäkohtien poistamista tarkoittavia esityksiä ja aloitteita,
5) antaa yhdistyksen jäsenelle hänen pyytäessään neuvoja menettelytavoista sekä tukea häntä kaikella mahdollisella tavalla hänen joutuessaan tahtomattaan vaikeuksiin harjoittaessaan ammattiaan,
6) pitää yhteyttä muilla erikoisaloilla toimiviin vastaaviin yhdistyksiin ja Suomen Lääkäriliiton alaosastoihin mahdollisten yhteisten asioiden hoitamista varten,
7) hoitaa yhdistyksen taloutta ja hyvissä ajoin huolehtia siitä, että tilit päätetään kultakin tilivuodelta ja ennen vuosikokousta annetaan tilintarkastajille,
8) huolehtia, että yhdistyksen vuosikertomus laaditaan sekä hyväksyä se vuosikokousta varten.

7. Tilintarkastajien tulee vuosittain ennen vuosikokousta antaa johtokunnalle
lausunto yhdistyksen taloudenhoidosta kuluneena tilikautena ja tehdä samalla ne ehdotukset, joihin tarkastus on antanut aihetta.

8. Suomen Foniatrit r.y. - Finlands Foniatrer r.f. kokoontuu johtokunnan kutsusta vuosikokoukseensa tammi - kesäkuussa johtokunnan määräämänä päivänä. Kutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti 14 päivää ennen kokousta.

Yhdistys voi kokoontua myös ylimääräiseen kokoukseen, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolme jäsentä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muitakin asioita voidaan käsitellä, jos kokous vähintään 2/3 enemmistöllä siihen suostuu huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.

9. Vuosikokouksessa
1) esitetään johtokunnan kertomus edelliseltä vuodelta ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus,
2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3) vahvistetaan kuluvana vuotena kannettavan jäsenmaksun suuruus,
4) valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varsinainen jäsen erovuorossa olevan tilalle sekä varajäsenet. Vaadittaessa vaali toimitetaan suljetuin lipuin.
5) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kummallekin henkilökohtainen varamies tarkastamaan kuluvan tilivuoden tilejä,
6) käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat sekä ne ylimääräiset asiat, jotka vuosikokous voi näiden sääntöjen mukaisesti ottaa käsiteltäväkseen.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteeri/rahastonhoitajan kanssa.

11. Jos monijäsenisiä elimiä valitessa äänet menevät tasan, ratkaisee arpa. Muissa äänestyksissä ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12. Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä, jos muutosehdotus on tullut hyväksytyksi vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

13. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi tulee yhdistyksen varat käyttää puhe- ja äänihäiriöisten hoidon kehittämiseen.